Tjetër sukses i studios ligjore “H&A Law Firm” në Gjyaktën e Lartë! Çështja “Shoqëria Marxh sh.p.k. vs Dega e Doganës Tiranë”

Njoftime
Mars 16, 2023

Tjetër sukses i studios ligjore “H&A Law Firm” në Gjyaktën e Lartë! Çështja “Shoqëria Marxh sh.p.k. vs Dega e Doganës Tiranë”

Mars 16, 2023

H&A Law Firm sh.p.k. u përfaqësua në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë sa i takon njësimit të praktikës gjyqësore njoftuar më herët. Diskutimi lidhej me castin e lindjes së borxhit doganorë. Kolegji Administrativ i Gjykates së Lartë pasi dëgjoi pretendimet e palëve vendosi:

Lënien në fuqi të Vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit për çështjen me palë ndërgjygjëse. Shoqëria Marxh sh.p.k. kundër Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me objekt Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit Nr. 1806 datë 04.04.2011, të Degës së Doganës Tiranë në lidhje me pretendimin e mbledhjes së borxhit doganor përtej kalimit të afatit 3 vjeçar të njoftimit të parashikuar në nenin 236 të Kodit Doganor të mëparshëm pika 3, e cila gjen zbatim dhe ne Neni 97 pika 1 Kodi Doganor aktual.

Praktika Gjyqësore për çështjen objekt gjykimi do të shërbejë si precedent në raste identike apo të ngjashme në procese administrative përballë autoriteteteve doganore.

Filozofia jonë është t'u ofrojmë klientëve tanë një përfaqësim ligjor cilësor profesional dhe një ekspertizë ligjore te qëndrueshme