PROFILI I AVOKATËVE

Staple1C

Alket Hyseni   Deputet i Kuvendit të Shqipërisë

 

Eksperiencat e punes

Qershor 2016 – Shkurt 201                          Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

Shkurt 2014 – Dhjetor 2015                         Kryetar i Task Forcë “Për pronat e paluajtshme shtetërore

Shtator 2010 – Prill 2012                               Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike

Tetor 2008 – Korrik 2012                              Lektor i së Drejtës Financiare, Doganore dhe së Drejtës Kushtetuese

Tetor 2007 – 2010                                          Lektor Universiteti jopublik “Justiniani I”,

Dhjetor 2005 – Shkurt 2014                        Drejtor Studio Ligjore “ Hyseni & Associates”, Tiranë

Mars 2000 – Nëntor 2005                            Specialist Drejtoria e Përgjithshme të Doganave

 

Arsimi dhe Trajnime

1988-1992                                                  Gjimnazi “A. Aushi” Tepelenë (Me rezultate të shkëlqyera)

1995-1999                                                  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

2002-2007                                                Universiteti i Gjirokastrës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Kontabilitet-Financë

2001-2003                                                 Leibniz University, Santa Fe, New Mexiko, USA, dega Milano. (Distance education)

2003 -2006                                               Leibniz University, Santa Fe, New Mexiko, USA, dega Milano (Distance education) Doktor i Shkencave Juridike për

“International Business Law”

2009-2011                                                  Master Niveli i Dytë në Shkencat Penale Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

2011-2013                                                   Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës,

Doktor                                                          Doktoraturë në Shkencat Penale “Veprat penale në fushën e doganave”

 

Kualifikime          

-Kurse dhe kualifikime, brenda dhe jashtë vendit në fushën doganore të organizuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, nga  Misioni i BE, CAM-Albania, nga Eurodogana etj.

-Avokat i liçensuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë prej vitit 2002

 

Botime Shkencore

-Të Drejtat e Njeriut në Kushtetutën Shqiptare. (botimet “Dita 2000″ v. 2000)

-Ligji Doganor dhe Praktika Gjyqësore,(botimet “Dita 2000″, v.2007)

-Foreing Investments and Human Rights (botimet “Dita 2000″, v.2008)

-Roman civil law as a foundation for family law (botimet “Dita 2000″, v.2006)

-E Drejta Doganore, v.2016

-Artikuj të ndryshëm shkencor të botuar në revista shkencore brenda dhe jashtë Shqipërisë

 

Sajmir LAÇEJ   Drejtor i Studios Ligjore H&A

Arsimi

2014-2017       Universtiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik

Kandidat Doktor Shkencash

Dizertacioni: Sistemi Single Window ne Tregtine Nderkombetare dhe avantazhi konkurues

2003-2005   Master në Administratën Publike, Programi MBA/MPA, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin  Nebraska SHBA

1992 – 1996    Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Jurist

Eksperienca në punë

2013…            Universiteti Epoka,  Tirane, Shqiperi

 • Lektor Tregtia Nderkombetare dhe Menaxhim Supply Chain

2016 – 2017     Ministria e Financave

 • Drejtor i Politikave Fiskale

1995 – 2015     Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

   • Zv. Drejtor I Pergjithshem Teknik
   • Drejtor i Procedurave Doganore
   • Drejtor i Tarifave Doganore dhe Akcizes
   • Menaxher i Projektit te Kompjuterizimit te Procedurave Doganore Asycuda World
   • Menaxher i Projektit IPA(Instrumenti i Paraaderimit në BE) Modernizimi i Legjislacionit Doganor
 • Ligji i Akcizave ne RSH, Dispozitat Zbatuese, Akteve Nenligjore
   • Menaxher i Projektit te Automatizimit te Procedurave të Deklarimit Doganor

 

Shamet SHABANI    Studio Ligjore H&A  Avokat

Arsimi

1985                 Grade Shkencore  Profesor i te Drejtes Financiare

1974                 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Jurist

Eksperienca në punë

2010 ….          Avokat i Dhomes se Avokatise Tirane

2014 ….           Lektor ne Universitetin Wisdom,

Lektor   në Shkollën e Magjistraturës

1993-2010       Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 • Jurist
 • Drejtor Ligjor
 • Perfaqesues Ligjor i DPD ne konflikte gjyqesore

Punime

Kodi Doganor, Hartues Aktesh Ligjore dhe Nenligjore

Botime në Revistën Jeta Juridike

 

Idajet ÇELAJ      Administrator i Studios Ligjore H&A/Avokat

Arsimi

1991-1995       Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise, Jurist  

Eksperienca ne Pune

2013 …           Avokat i Dhomes se Avokatise Tirane

2000-2013       Avokat i Dhomes Avokatise Fier

1992 – 2000    Prokuroria Fier, Prokuror 

 

 

Eniana Isufi   Studio Ligjore H&A  Avokate

Arsimi

2014       PHD Candidat pranë UET

2011       Master në “E Drejtë Biznesi”, Fakulteti i Drejtësisë, “Marin Barleti” Universiteti i Tiranës

2010       Titulli “Avokat i Shtetit”

2009       Titulli “Ndërmjetës”

2001       Titulli “Avokat”

1999       Titulli “Jurist”, Fakultetit i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Eksperienca ne pune

2018 e vazhdim                Avokat, Studio Ligjore “H&A Law Firm”

2016 – 2018                       Avokat, Dhoma e Avokatisë Tiranë

2014 – 2016                        Këshilltar Ligjor, Prokuroria e Përgjithshme Tiranë

2011 – 2014                        Avokat, Dhoma e Avokatisë Durrës

2011 – 2012                        Lektore, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

2009 – 2014                        Ndërmjetëse, Qëndra e Ndërmjetësimit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

2010 – 2011                         Avokat i Shtetit

2008 – 2010                        Juriste pranë KVTP, Prefektura Durrës

2007 – 2008                        Avokat, Dhoma e Avokatisë Durrës

2001 – 2007                        Juriste, Agjensia Shtetërore “Taulantia” Durrës

1999 – 2000                        Asistent Avokat, “Paskal Haxhi ” Studio Ligjore

1999                                       Trajnere, “C.R.S” Foundation on Human Rights

Informacione te tjera

Publikime                             Tetor 2011 – Gazeta Ndërkombëtare e “I International Conference” e UAMD

Maj 2012 – Gazeta e UET

Konferenca                          Tetor 2011 – Konferenca Ndërkombëtare e “I International Conference” e UAMD

Maj 2012 –  Konferenca Kombëtare UET

 

Andi SKËNDERI    Studio Ligjore H&A    Avokat

Arsimi

2009-2014      Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti Juridik, Jurist

Master në të Drejtën Kushtetuese dhe Administrative

Eksperienca në punë

2016                Avokat pranë Studio ligjore H&A Law Firm shpk

 •               SAN TARA sh.pk Drejtor Ligjor

Amico Elide C.A.E sh.p.k, Ekspet Ligjor  

Trajnimet  

-Fituesi i konkursit kombëtar të zhvilluar nga Departamenti i Administratës Publike (DPA) me titull “E ardhmja e administratës publike në kontekstin e integrimit evropian” -1 Korrik 2011 nën përgjegjësinë e Ambasadës Gjermane.

-Certifikuar nga ILO “Të drejtat e të rinjve në punë” 30 Prill 2012

-Universiteti Potsdam Certified VAN HALL LARENSTEIN “Rritja e kapacitetit të udhëheqjes studentore” Projekti Tempus – Dhjetor 2011

-Certifikuar nga Forumi Rinor Europian – Simulimi i modelit të lojërave të BE-së

-Projekti i Certifikuar i Mundësive Globale të Shkollës-Integrimit Europian në Shqipëri me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel – 29 Korrik 2012

-Certifikuar nga DAP (Departamenti i Administratës Publike) Publik -Tender-Shkurt 2013

-Ftuar në nivelin e Lektorit  në një trajtim gjyqësor në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut Strasburg Dhjetor 2015.

-Pjesëmarrja në Konkurrencën e Gjykatës së Moot – PROJEKTI I OSBE-së, qershor 2015

-Bashkëpunimi me zyrën ligjore Oz & Oz Istambul Turkey

-Certifikuar si ligjërues nga OSBE dhe Shkolla e Administratës Publike projekti “Trajnimi i Administratës Publike” prill 2016.

 

Arjola TAFA      Studio Ligjore H&A          Avokate

Arsimimi

2014-2015        Shkolla Kombëtare e Avokatisë

2012-1014         Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Master Shkencor, E Drejta Penale

2009-2012        Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, (diploma bachelor)

Eksperienca në punë

2016….             Studio Ligjore H&A Avokate

2015-2016        Avokate, Studio Ligjore “Juris Consulting” sh.p.k

2014-2015        Specialist Juriste Bailiff Services Albania ( Zyrë Përmbarimi Gjyqësor Privat),

2015-2016        Juriste SH.R.S.F  “Nazeri 2000”

2013-2014        Asistente–Avokate Studio Ligjore “Gurabardhi”

2012-2013        Praktikë (e certifikuar), Gjykata e Shkallës së Parë Korcë,

Asistente Avokate Zyre  Avokatie “Eda Merkuri”, Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë

2012                   Asistent – Notere, Zyrë Avokatie ”Shehu”

 

Marineta ZOTO              Studio Ligjore H&A          Juriste

 

Arsimimi       

2016-2018         Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

Master Shkencor Civil

2013-2016         Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Bachelor

 

Eksperienca në punë

2017…                 Studio Ligjore H&A,  Juriste