PROFILI I AVOKATËVE

Staple1C

Sajmir LAÇEJ   Drejtor i Studios Ligjore H&A

Arsimi

2014-2017       Universtiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik

Kandidat Doktor Shkencash

Dizertacioni: Sistemi Single Window ne Tregtine Nderkombetare dhe avantazhi konkurues

2003-2005   Master në Administratën Publike, Programi MBA/MPA, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin  Nebraska SHBA

1992 – 1996    Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Jurist

Eksperienca në punë

2013…            Universiteti Epoka,  Tirane, Shqiperi

 • Lektor Tregtia Nderkombetare dhe Menaxhim Supply Chain

2016 – 2017     Ministria e Financave

 • Drejtor i Politikave Fiskale

1995 – 2015     Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

   • Zv. Drejtor I Pergjithshem Teknik
   • Drejtor i Procedurave Doganore
   • Drejtor i Tarifave Doganore dhe Akcizes
   • Menaxher i Projektit te Kompjuterizimit te Procedurave Doganore Asycuda World
   • Menaxher i Projektit IPA(Instrumenti i Paraaderimit në BE) Modernizimi i Legjislacionit Doganor
 • Ligji i Akcizave ne RSH, Dispozitat Zbatuese, Akteve Nenligjore
   • Menaxher i Projektit te Automatizimit te Procedurave të Deklarimit Doganor

 

Shamet SHABANI    Studio Ligjore H&A  Avokat

Arsimi

1985                 Grade Shkencore  Profesor i te Drejtes Financiare

1974                 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Jurist

Eksperienca në punë

2010 ….          Avokat i Dhomes se Avokatise Tirane

2014 ….           Lektor ne Universitetin Wisdom,

Lektor   në Shkollën e Magjistraturës

1993-2010       Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 • Jurist
 • Drejtor Ligjor
 • Perfaqesues Ligjor i DPD ne konflikte gjyqesore

Punime

Kodi Doganor, Hartues Aktesh Ligjore dhe Nenligjore

Botime në Revistën Jeta Juridike

 

Idajet ÇELAJ      Administrator i Studios Ligjore H&A/Avokat

Arsimi

1991-1995       Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise, Jurist  

Eksperienca ne Pune

2013 …           Avokat i Dhomes se Avokatise Tirane

2000-2013       Avokat i Dhomes Avokatise Fier

1992 – 2000    Prokuroria Fier, Prokuror 

 Aldora KOKA   Studio Ligjore H&A  Avokate

Arsimimi

2013-2014      Universiteti i Tiranës, Fakulteti Drejtesise, Departamenti i së Drejtës Civile,

 • Master Profesional Civil

2005-2009      Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Jurist

Eksperienca në punë

2013….           Avokate  prane H&A Law Firm.

2012-2013      Juris Consulting

 • shërbime të konsulencës ligjore

2011                Easy-Trade-Consulting Shpk

 • menaxhimi administrativ i kompanisë me ortakë të huaj

2009-2011       Studio ligjore “Flager”

 • Asistencë ligjore, perfaqesuese në seancat gjyqësore

 

Andi SKËNDERI    Studio Ligjore H&A    Avokat

Arsimi

2009-2014      Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti Juridik, Jurist

Master në të Drejtën Kushtetuese dhe Administrative

Eksperienca në punë

2016                Avokat pranë Studio ligjore H&A Law Firm shpk

 • SAN TARA sh.pk Drejtor Ligjor

Amico Elide C.A.E sh.p.k, Ekspet Ligjor  

Trajnimet  

-Fituesi i konkursit kombëtar të zhvilluar nga Departamenti i Administratës Publike (DPA) me titull “E ardhmja e administratës publike në kontekstin e integrimit evropian” -1 Korrik 2011 nën përgjegjësinë e Ambasadës Gjermane.

-Certifikuar nga ILO “Të drejtat e të rinjve në punë” 30 Prill 2012

-Universiteti Potsdam Certified VAN HALL LARENSTEIN “Rritja e kapacitetit të udhëheqjes studentore” Projekti Tempus – Dhjetor 2011

-Certifikuar nga Forumi Rinor Europian – Simulimi i modelit të lojërave të BE-së

-Projekti i Certifikuar i Mundësive Globale të Shkollës-Integrimit Europian në Shqipëri me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel – 29 Korrik 2012

-Certifikuar nga DAP (Departamenti i Administratës Publike) Publik -Tender-Shkurt 2013

-Ftuar në nivelin e Lektorit  në një trajtim gjyqësor në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut Strasburg Dhjetor 2015.

-Pjesëmarrja në Konkurrencën e Gjykatës së Moot – PROJEKTI I OSBE-së, qershor 2015

-Bashkëpunimi me zyrën ligjore Oz & Oz Istambul Turkey

-Certifikuar si ligjërues nga OSBE dhe Shkolla e Administratës Publike projekti “Trajnimi i Administratës Publike” prill 2016.

 

Arjola TAFA      Studio Ligjore H&A          Avokate

Arsimimi

2014-2015        Shkolla Kombëtare e Avokatisë

2012-1014         Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Master Shkencor, E Drejta Penale

2009-2012        Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, (diploma bachelor)

Eksperienca në punë

2016….             Studio Ligjore H&A Avokate

2015-2016        Avokate, Studio Ligjore “Juris Consulting” sh.p.k

2014-2015        Specialist Juriste Bailiff Services Albania ( Zyrë Përmbarimi Gjyqësor Privat),

2015-2016        Juriste SH.R.S.F  “Nazeri 2000”

2013-2014        Asistente–Avokate Studio Ligjore “Gurabardhi”

2012-2013        Praktikë (e certifikuar), Gjykata e Shkallës së Parë Korcë, Asistente Avokate Zyre          Avokatie “Eda Merkuri”, Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë

2012                   Asistent – Notere, Zyrë Avokatie ”Shehu”

 

Marineta ZOTO              Studio Ligjore H&A          Juriste

Arsimimi       

2016-2018         Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

Master Shkencor Civil

2013-2016         Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Bachelor

Eksperienca në punë

2017…                 Studio Ligjore H&A,  Juriste