KOMPANIA

Staple1E

 1. PREZANTIMI

Me një mbulim të jashtëzakonshëm të ekspertizës, Studio Ligjore H&A ka qenë e rrënjosur në zemër të mjedisit të biznesit Shqiptar për 15 vite, duke kontribuar në mënyrë aktive në zhvillimin e shoqërive të mëdha.

E themeluar ne vitin 2006 nga Dr. Alket Hyseni, aktualisht Deputet ne Kuvendin e Shqipërise prej vitit 2013.

Studio ligjore H&A ka qenë gjithmonë përpara në parashikimin e ndryshimeve të ligjit, tani një pjesë kyçe e strategjive të rritjes së koorporatave.

Bizneset sot duhet të veprojnë në një mjedis jashtëzakonisht të luhatshëm, veçanërisht për shkak të globalizimit të tregtisë, ekspozimit të rritur ndaj procesit gjyqësor si dhe rregullave komplekse.

Studio ligjore H&A vazhdon të përshtatet në këtë kontekst, në mënyrë që të sigurohet se shërbimet që ne i ofrojmë klientëve tanë të vijnë me vlerë të shtuar.

Ne jemi në gjendje të mobilizojmë ekspertët tanë në mbarë vendin dhe në vendet fqinje në rajon, duke e bërë Studion Ligjore H&A një firmë të aftë për të ofruar ekspertizë me vlerë të shtuar për të plotësuar të gjitha nevojat e shoqërive rajonale. Kjo afërsi është padyshim një nga arsyet pse klientët tanë janë aq të lidhur me firmën tonë, siç pasqyrohet në besnikërinë e tyre: 67% e klientëve tanë kanë qenë me ne për më shumë se 10 vjet.

Gjatë viteve të fundit, duke i shërbyer nevojave shumëdisiplinore të klientëve tanë, ka qenë një rrugë e madhe e rritjes për firmën tonë. Ne vazhdojmë të ndjekim strategjinë tonë të formimit të partneritetit me ekspertët që ndajnë vlerat tona dhe gamën e fushave të praktikës. Ashtu si ne, partnerët tanë e vendosin përsosmërinë teknike dhe respektin për klientin në qendër të prioriteteve të tyre.

Përsosmëria e ka një të ardhme.

Këshillimi i bizneseve mbi vendimet e tyre strategjike dhe zgjedhjet e tyre operative

H&A ka këshilluar klientët në të gjitha fushat e së drejtës së biznesit për më shumë se 15 vjet. Ne e përcaktojmë veten si këshilltarë të shoqërive: avokatët tanë u shërbejnë klientëve duke u ofruar atyre informacione dhe këshilla dhe duke mbrojtur interesat e tyre përgjatë gjithë angazhimit. Ne jemi partnerë të bizneseve, autoriteteve publike dhe organizatave jofitimprurëse. Ne i këshillojmë organizatat në të gjithë sektorët e biznesit, të forcuar nga njohuritë tona për legjislacionin fiskal shqiptar dhe ekspertizën tonë të njohur në çështjet ndërkombëtare, dhe i japim përparësi angazhimeve të vazhdueshme.

Cilësia e shërbimit të njohur

Klientët tanë përfitojnë nga një marrëdhënie e ngushtë pune me praninë e avokatëve tanë duke favorizuar kontakt të ngushtë, të vazhdueshëm, i cili u lejon profesionistëve tanë të:

 • Parashikojnë pritshmëritë dhe të zbulojnë kërkesat e reja
 • Të kenë njohuri të thella për aktivitetet e organizatave dhe bizneseve, si dhe për mjedisin ekonomik dhe social
 • Zhvillojnë dhe propozojnë zgjidhje inovative
 • Të jenë të gatshëm dhe të përfshirë

Cilësia e shërbimit tonë është e bazuar gjithashtu në:

 • Metodologjinë e provuar të punës
 • Kontrollin e rreptë të cilësisë
 • Zgjidhjet e qarta, konkrete tatimore dhe ligjore
 • Një qasje që merr parasysh të dhënat ekonomike dhe financiare të klientëve tanë
 • Marrëdhëniet  afatgjata

Përsosmëria Teknike

Përsosja teknike është kërkesa kryesore e firmës. Ne përpiqemi të ruajmë nivelin e lartë të ekspertizës teknike të secilit prej profesionistëve tanë përmes një programi trajnimi të vazhdueshëm.

Avokatët tanë gjithashtu përfitojnë çdo ditë nga mbështetja e studimeve tona kombëtare dhe të fushës së kërkimit, çka siguron ndihmë teknike të vazhdueshme për çështje komplekse, monitorim legjislativ dhe rregullator, dhe kontakt të rregullt me administratat.

Shërbim gjithëpërfshirës

Për të përmbushur të gjitha pritshmëritë dhe për të mbuluar të gjitha aspektet e një çështjeje, pavarësisht nga situata, ne u ofrojmë klientëve tanë këshillim ligjor gjithëpërfshirës dhe shërbime gjyqësore. Kjo qasje garanton për klientët tanë:

 • Kuptimin dhe aftësinë tonë të përgjithshme për të trajtuar të gjitha kërkesat e tyre
 • Zgjidhje koherente
 • Të kuptuarit e plotë të pasojave të vendimeve të sugjeruara
 • Efikasitet dhe reduktim kostosh

Këshilla jonë gjithëpërfshirëse ndihmon klientët tanë për të marrë një vlerësim të drejtë të situatës së tyre dhe për të marrë vendimet e duhura në kohën e duhur.
Ekspertiza Ligjore

Filozofia jonë është ti ofrojmë klientëve tanë përfaqësim të jashtëzakonshëm ligjor dhe shërbim personal të veçantë .

E drejta tregtare

Inkorporimi i shoqërisë, marrëveshjet e aksionerëve

Hartimi i marrëveshjeve tregtare, duke përfshirë kushte dhe afate për furnizimin me mallra dhe shërbime

Shërbimet juridike për transaksionet e kapitalit sipërmarrës, për bashkimet dhe blerjet dhe ristrukturimet e kompanive.

Legjislacioni fiskal

Shërbimet e Deklarimit të Taksave dhe Konsulenca Ligjore në përputhje me legjislacionin tatimor

Konsulencë mbi rregulloret e taksimit të dyfishtë

Shërbimet e kontabilitetit

Konsulencë për procedurat tatimore dhe doganore të apelimit administrativ

Legjislacioni Finaciar dhe Bankar

Këshilla ligjore për huadhënësit dhe huamarrësit për çështjet e financimit, duke përfshirë huazimet e përbashkëta, financimin e projekteve dhe aseteve, dhe faktoring.

Këshilla ligjore për bankat, institucionet financiare dhe kompanitë e investimeve në lidhje me aktivitetet e tyre të përditshme.

Ligji i Konkurrencës

Këshilla ligjore për të gjitha çështjet e legjislacionit të konkurrencës në lidhje me bashkimet dhe blerjet, marrëveshjet që kanë efekt mbi konkurrencën, sipërmarrjet e përbashkëta dhe sipërmarrjet mbizotëruese, çështjet antitrust dhe anti-dumping.

Cështjet Administrative, Civile dhe Penale

Gamë të plotë të proceseve gjyqësore tregtare, financiare, industriale dhe në lidhje me pasuritë e paluajtshme.

Pasurite e paluajtshme

Konsulencë ligjore për pronarët e pronave, investitorët, zhvilluesit, huadhënësit, kompanitë e sigurimeve, agjencitë qeveritare dhe joqeveritare dhe autoritetet publike – në një sërë çështjesh, duke përfshirë projektet e infrastrukturës, pronat industriale dhe shpronësimin.